Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de website of een bestelling plaatst. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper, lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities

 1. Valenci: Gevestigd te Heemskerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer: 73137979 handelend onder de naam Valenci.
 2. Website: De website van Valenci, te raadplegen via www.valenci.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Valenci en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Valenci en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Valenci zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen met de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Valenci slechts bindend, indien deze door Valenci uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien er, naast deze Algemene Voorwaarden, specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Valenci afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Valenci kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Valenci afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

  4. De prijzen van artikelen in onze webshop kunnen verschillen van die in de winkel. 
 4. Valenci kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor (kleur)afwijkingen in het artikel ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
   

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Valenci en het voldoen aan de daarbij door Valenci gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via elektronische wegen heeft aanvaard, bevestigt Valenci onverwijld langs elektronische wegen de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien het blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Valenci het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Valenci kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Valenci op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier of door een account aan te maken op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. Valenci is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van deze klant.
 4. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Valenci daarvan in kennis te stellen, zodat Valenci gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Valenci is ontvangen, stuurt Valenci de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Valenci is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
 3. Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in uiterlijk binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien Valenci de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Valenci raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Valenci is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Herroepingsrecht/Retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Voor zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Valenci binnen 100 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 1. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Valenci een raming van deze kosten.
 2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 3. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5.1 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Valenci, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Valenci kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Valenci bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Langestraat 60
1811 JJ
Alkmaar

 

 1. Reeds de door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Valenci de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Tenzij Valenci aanbiedt het product zelf af te halen, mag Valenci wachten met terugbetalen tot Valenci het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 1. Op de Website wordt duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 2. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

- Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

Betaling

 1. De klant dient betalingen aan Valenci volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Valenci is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Valenci is gewezen op de te late betaling en Valenci de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Valenci gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Valenci kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Valenci een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. Valenci staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Valenci er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door Valenci, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn, nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Valenci daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien Valenci de klacht gegrond acht, word na overleg met de klant het relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Valenci., dan kan hij bij Valenci. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Valenci. geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Valenci binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van Valenci jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van Valenci jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Valenci jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Valenci.
 5. De aansprakelijkheid van Valenci jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Valenci onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Valenci ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Valenci in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Valenci meldt.
 7. In geval van overmacht is Valenci niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Valenci.
   

Persoonsgegevens

1 Valenci verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Valenci gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Valenci
Langestraat 60
1811 JJ
Alkmaar

KvK: 81573154 

[email protected]

DISCLAIMER

 1. Content
  De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen. 
  Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina's of de complete publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, veranderd of gedeeltelijk of geheel verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.
 2. Verwijzingen en koppelingen
  De auteur is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte verwijzingen naar deze pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van de illegale inhoud en de mogelijkheid om de bezoekers van zijn site te beschermen tegen het bekijken van deze pagina's. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die er gepresenteerd wordt, is alleen de auteur van de desbetreffende pagina's aansprakelijk, niet degene die is gekoppeld aan deze pagina's. Verder is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele posten of berichten gepubliceerd door gebruikers van discussiegroepen, gastenboeken of maillijsten beschikbaar gesteld door zijn pagina.

 

 1. Copyright
  De auteur heeft de intentie om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien dat niet mogelijk, aan te geven op het auteursrecht van de respectievelijke object. 
  Het auteursrecht voor elk materiaal gemaakt door de auteur is gereserveerd. Elke duplicatie of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

 1. Privacybeleid
  Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, vind de input van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen voor marketing doeleinden is verboden. In dit geval zullen overtreders die ongewenste spamberichten plaatsen worden gestraft.

 

 1. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
  Deze disclaimer is als onderdeel van de internetpublicatie die werden genoemd te worden beschouwd. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de inhoud of geldigheid van de andere onderdelen blijven hierdoor niet aangetast.

 

 1. Privacy & Cookie Policy

VALENCI RESPECTEERT DE PRIVACY VAN ALLE GEBRUIKERS VAN HAAR SITE EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSCHAFT VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD. WIJ GEBRUIKEN UW GEGEVENS OM DE BESTELLINGEN ZO SNEL MOGELIJK TE BEZORGEN. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN UITSLUITEND TER BESCHIKKING GESTELD VOOR DE BETROKKENEN BIJ UW BESTELLING.

VALENCI GEBRUIKT DE VERZAMELDE GEGEVENS OM HAAR KLANTEN DE VOLGENDE DIENSTEN TE LEVEREN:
ALS U EEN BESTELLING PLAATST, HEBBEN WE UW NAAM, E-MAILADRES, AFLEVERADRES EN BETAALGEGEVENS NODIG OM UW BESTELLING UIT TE VOEREN EN OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN HET VERLOOP VAN UW BESTELLING.

OM HET WINKELEN BIJ VALENCI ZO AANGENAAM MOGELIJK TE LATEN ZIJN, SLAAN WIJ MET UW TOESTEMMING UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT UW BESTELLING EN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN OP. HIERDOOR KUNNEN WIJ DE WEBSITE PERSONALISEREN.

WIJ GEBRUIKEN UW E-MAILADRES OM U TE INFORMEREN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE EN OVER ONZE COLLECTIES EN ACTIES INDIEN U HIER TOESTEMMING VOOR HEBT GEGEVEN. ALS U DIT NIET LANGER PRIJS OP STELT, IS ER DE MOGELIJKHEID UZELF UIT TE SCHRIJVEN OP ONZE WEBSITE.

VALENCI ZAL UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET AAN DERDEN VERKOPEN EN ZAL DEZE UITSLUITEND AAN DERDEN TER BESCHIKKING STELLEN DIE ZIJN BETROKKEN BIJ HET UITVOEREN VAN UW BESTELLING. ONZE WERKNEMERS EN DE DOOR ONS INGESCHAKELDE DERDEN ZIJN VERPLICHT OM DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS TE RESPECTEREN.